پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمدیران فنی شرکت های مسافری و مراکزمجاز معاینه فنی خراسان شمالی، ضوابط ایمنی سفر را بازآموختند.

تاریخ انتشار: 1398/11/20

مدیران فنی شرکت های حمل ونقل مسافری و نیز مدیران مراکز مجاز معاينه فني خودروهای سنگین خراسان شمالی، با شرکت در یک دوره آموزشی، ضوابط و قوانین مربوط به تامین و ارتقای ایمنی سفرهای جاده ای را بازآموختند. 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی اظهار داشت: این دوره آموزشی، در راستای بازخوانی و بازآموزی وظایف و رسالت های شرکت های مسافری و نیز مراکز معاینه فنی برگزار شد.

جعفر شهامت اظهار کرد: با توجه به حادثه های ترافیکی برای ناوگان مسافری عمومی و نیز به منظور آمادگی این شرکت هادرراستاي خدمات دهي  به مسافران نوروزی، برگزاری این دوره آموزشی در دستور کار قرار گرفت.ومدیران فنی شرکت های مسافری مکلف هستند، پیش از انجام سفر، نسبت به تهیه چک لیست از وضعیت فنی ناوگان، از سالم بودن خودرو اطمینان حاصل کرده و آن را اعلام کنند. 

وی خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی، وظایف شرکت های مسافری ،بررسی و شناسایی ایراد و نقص احتمالی ناوگان و نیز رفع آن، دستورالعمل ها و قانون بخش مسافر بازخوانی شد.

وی گفت: مدیران فنی باید نظارت های بیشتری بر ناوگان اتوبوسی و رانندگان داشته باشند و نسبت به تبعات قصور و کوتاهی در انجام وظایف خود شناخت لازم داشته باشند.

شهامت گفت: مدیران شرکت های حمل و نقل مسافری نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده ای دارند.

وی با اشاره به نقش مراکزمجاز معاینه فنی در کاهش حادثه های جاده ای گفت: مدیران مراکز مجازمعاينه فنی استان هم در این دوره آموزشی، ضوابط و مقررات مربوط به معاینه فنی ناوگان را بازآموختند.سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی خاطرنشان كرد: مدیران مراکز مجازمعاینه فنی، نسبت به صدور برگ معاینه فنی، مسوول هستند و اگر خودرویي دارای برگ معاینه فنی، در اثر نقص فنی، دچار حادثه شود، این مراکز باید پاسخگو باشند.

در خراسان شمالی، 35 شرکت حمل و نقل مسافری و سه مرکز مجاز معاینه فنی ناوگان سنگین فعال است.

***********************************
منبع:نودهي- روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي خراسان شمالي​


مشخصات:
نظرات: *