سمتمدير كل
عکس
نامعلي اصغر
نام خانوادگیبديعي مقدم
تلفن مستقیم32245410
نمابر32247251
تلفن داخلی111
 
سمترییس اداره برنامه ريزي و بودجه
عکس
نامراشين
نام خانوادگیقدرت زاده
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی142
 
سمتكارشناس
عکس
نامصفورا
نام خانوادگیسرداريان
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی141
 
سمتحراست
عکس
ناماحمد
نام خانوادگیشهركي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی140
 
سمتمسئول دفتر
عکس
ناماصغر
نام خانوادگیطاهري
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی168
 
سمتمعاون توسعه مديريت ومنابع
عکس
نامهادي
نام خانوادگیرباطي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی156
 
سمترئيس اداره حقوقي
عکس
نامهادي
نام خانوادگیعسكرآبادي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی103
 
سمتمسئول روابط عمومي
عکس
نامزهرا
نام خانوادگینودهي
تلفن مستقیم32224775
نمابر
تلفن داخلی105
 
سمتكارشناس مسئول نظارت بر ساخت و بهره برداري
عکس
نامرسول
نام خانوادگیضيغمي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی153
 
سمتكارشناس انجام امور مربوط به دبيرخانه
عکس
نامزهره
نام خانوادگیايماني
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی122
 
سمترييس اداره فن آوري اطلاعات و ارتباطات
عکس
ناممعصومه
نام خانوادگیپوربرات
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی152
 
سمتبايگان
عکس
نامسيده سميرا
نام خانوادگیصدرحسيني
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی133
 
سمترئيس امور اداري
عکس
نامرضا
نام خانوادگیوضيع
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی132
 
سمتكارشناس
عکس
نامرضا
نام خانوادگیميرعرب رضي
تلفن مستقیم32249590
نمابر
تلفن داخلی147
 
سمتكارشناس حمل و نقل
عکس
نامهادي
نام خانوادگیجهانگيري
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی119
 
سمترئيس اداره حمل و نقل كالا
عکس
ناماسماعيل
نام خانوادگیاصغري
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی114
 
سمترييس امور مالي
عکس
نامهادي
نام خانوادگیهدايتي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی145
 
سمتحسابدار
عکس
نامنياز طواق
نام خانوادگیاماني
تلفن مستقیم2249590-1
نمابر
تلفن داخلی144
 
سمتكارشناس ايمني و تصادفات
عکس
ناممحمد رضا
نام خانوادگیارقند
تلفن مستقیم32249591
نمابر
تلفن داخلی115
 
سمترییس اداره ايمني و تصادفات
عکس
نامحامد
نام خانوادگیمعروف
تلفن مستقیم32249590
نمابر
تلفن داخلی115
 
سمتكارشناس حمل ونقل مسافر
عکس
ناماحسان
نام خانوادگیبرات زاده
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی118
 
سمترییس حمل و نقل مسافر
عکس
نامعلي
نام خانوادگیشرفي
تلفن مستقیم32249590
نمابر
تلفن داخلی125
 
سمتمعاون حمل ونقل
عکس
نامسعيد
نام خانوادگیسبحاني
تلفن مستقیم32244572
نمابر
تلفن داخلی120
 
سمتمعاون راهداري
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیمشتري
تلفن مستقیم05832210991
نمابر05832210992
تلفن داخلی102
 
سمتمعاون فني و نظارت
عکس
نامتيمور
نام خانوادگیرنجبر
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی104
 
سمترييس اداره نگهداري راهها
عکس
نامعلي
نام خانوادگیرباني
تلفن مستقیم32210994
نمابر
تلفن داخلی110
 
سمترييس اداره ايمني راه و حريم
عکس
نامعلي
نام خانوادگیپرتونيا
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس فناوري اطلاعات
عکس
نامالهام
نام خانوادگیعباسي
تلفن مستقیم32249590
نمابر32247251
تلفن داخلی149
 
سمترئيس اداره ماشين آلات
عکس
نامكامران
نام خانوادگیمرادي
تلفن مستقیم32249590
نمابر32247251
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان خراسان شمالی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"