علي اصغر بديعي مقدم مدير كلبجنورد -  كمربندي مدرس - چهار راه شهداي دانش‌آموز  - ابتداي خيابان قيام جنوبي- كد پستي: 941869875132245410 - 05832247251- 058
سعيد سبحانيمعاونت حمل و نقلبجنورد -  كمربندي مدرس - چهار راه شهداي دانش‌آموز  - ابتداي خيابان قيام جنوبي - كد پستي: 941869875132211572 - داخلي 120
زهرا نودهيرئيس روابط عموميبجنورد -  كمربندي مدرس - چهار راه شهداي دانش‌آموز  - ابتداي خيابان قيام جنوبي - كد پستي: 941869875132224775- 05832247251- 058
تيمور رنجبرمعاون ايمني , فني و نظارت بجنورد -  كمربندي مدرس - چهار راه شهداي دانش‌آموز  - ابتداي خيابان قيام جنوبي - كد پستي: 941869875132249590- داخلي 104
هادي رباطيمعاون منابع وتوسعه مديريتبجنورد -  كمربندي مدرس - چهار راه شهداي دانش‌آموز  - ابتداي خيابان قيام جنوبي - كد پستي: 94186987510583222429805832247251
تلفن گوياتلفن گويابجنورد -  كمربندي مدرس - چهار راه شهداي دانش‌آموز  - ابتداي خيابان قيام جنوبي - كد پستي: 94186987512249590-1 - 058
محمد مشتريمعاون راهداريبجنورد -  كمربندي مدرس - چهار راه شهداي دانش‌آموز  - ابتداي خيابان قيام جنوبي - كد پستي: 941869875132210991
تلفنخانهتلفنخانهبجنورد -  كمربندي مدرس - چهار راه شهداي دانش‌آموز  - ابتداي خيابان قيام جنوبي - كد پستي: 941869875191-32249590 -05832247251

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان خراسان شمالی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"